Information by Topic

Information by Language:


 

Hais txog  S*P*I*R*A*L

SPIRAL: Selected Patient Information Resources in Asian Languages yog ib qho kev koom tes los ntawm South Cove Community Health Center thiab Tufts University Hirsh Health Sciences Library txhawb nqa pab nyiaj txiag los ntawm New England Region of the National Network of Libraries of Medicine li kev sib cog lus NLM-00-101/SMS.
Qhov kev nthuav lub hom phiaj:

South Cove Community Health Center ('South Cove') yog New England thawj thawj lub chaw pab cuam tiv thaiv kev mob nkeeg rau cov neeg Esxias Asmeslicas. Tau tsim muaj nyob rau xyoo 1972, South Cove muab kev txhim pab txog mob nkeeg, kev xav ntau nyuab siab, kev pab cuam rau cov hluas thiab tsev neeg li ntawm 12,000 tus neeg nyob rau qhov chaw hauv in cheeb tsam Boston. South Cove daim hom phiaj tab sim no yog  los mus txhim kho kev kho mob nkeeg, noj qab haus huv rau txhua tus neeg Esxias Asmeslicas hauv lub xeev Massachusetts,  los txheeb txog rau cov tseem tsis tau txais kev pab zoo txog kev kho mob nkeeg,  txhim kho kev kho mob nkeeg hauv zej zos thiab kev txhais lus thiab totaub zoo txog cov neeg ntawm cov kev lis kev cai.
Tufts University Health Sciences Library ua hauj lwm pab rau hauv Schools of Medicine
thiab Dental Medicine, Sackler School of Graduate Biomedical Sciences, Jean Mayer USDA Human Nutrition Research Center on Aging, Tufts Medical Center thiab lwm lub qhov chaw uas ua hauj lwm nrog rau Tufts.
Qhov kev  koom tes ntawm South Cove Community Health Center thiab Tufts University Hirsh Health Sciences Library yog txhawb nqa pab nyiaj txiag los ntawm New England Region of the National Network of Libraries of Medicine  li kev sib cog lus NLM-00-101/SMS.